Show menu

Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije"

17. 10. 2016

Predmet razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP, katerih cilj je preko okrepljenega sodelovanja spodbuditi povečana skupna vlaganja podjetij v razvojne projekte na področjih RRI, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Preko povezovanja relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo poleg doseganja kritične mase za razvojni preboj na ta način prispevalo tudi h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Na področju razvoja kadrov se ta razpis dopolnjuje z javnim razpisom za vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki sta drug drugemu komplementarna z vidika doseganja ciljev S4, na področju internacionalizacije pa z javnim razpisom za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, ki bo objavljen naknadno.

Cilj javnega razpisa je tako vzpostaviti SRIP na vseh prednostnih področjih uporabe veljavne S4.

Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih SRIP, opredeljuje sledeča prednostna področja uporabe:

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Trajnostni turizem
  6. Tovarne prihodnosti
  7. Zdravje - medicina
  8. Mobilnost
  9. Razvoj materialov kot končnih produktov

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev znaša skupaj 10.490.783,75 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Rok za prijavo je 15. 11. 2016.

Več o JR in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.