Show menu

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17)

10. 10. 2016

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen javnega razpisa: je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management, ...).

Cilj javnega razpisa: z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31.12.2018. V okviru javnega razpisa bodo podprli okvirno 150 podjetij.

Pogoji za sodelovanje: so objavljeni v javnem razpisu.

Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov).

Višina sredstev in stopnja sofinanciranja: okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR, na upravičenca pa od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR.

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov: je do vključno 50 %.

Roki za oddajo vlog so: 10. 11. 2016; 8. 12. 2016; 11. 1. 2017; 15. 2. 2017.

Več o JR in razpisna dokumentacija tukaj.