Show menu

Podjetniški seminar "ABC ČRPANJA EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV"

5. 4. 2016

O SEMINARJU

Evropska unija stavi v skladu s strategijo »Evropa 2020« na kreativne in inovativne projektne ideje in jih nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za razvoj, raziskave in inovacije. Prav tako tudi Slovenija skozi »Strategijo razvoja Slovenije«, »Strategijo pametne specializacije« ter izvedbenim načrtom »Operativni program za izvajanje kohezijske politike 2014-2020«. Trende in smernice razvoja posameznih sektorjev dejavnosti v Evropski uniji določajo evropske politike, prav tako tudi v Sloveniji. Tem politikam ustrezno je treba prilagoditi projekte, da bodo zadovoljevali evropski in slovenski politični okvir, nadgrajevali trenutno stanje razvoja z uporabnejšimi, boljšimi, učinkovitejšimi in cenejšimi tehnologijami, procesi in koncepti ter odgovarjali na izzive današnjega časa. Projektne ideje pa je potrebno umestiti v ustrezne vire financiranja in jih ob uspešni pridobitvi sredstev tudi izpeljati v skladu s projektnim načrtom.

Kako dostopati do teh nepovratnih sredstev in pripraviti uspešne projektne prijave na aktualne razpise s področja raziskav, razvoja in inovacij v Sloveniji?

Na seminarju smo spoznali:

·       Temeljne politike oziroma usmeritve Evropske unije,

·       Temeljne usmerjevalne dokumente za črpanje evropskih sredstev v Sloveniji,

·       Vire nepovratnih sredstev za sofinanciranje raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih projektov,

·       Temelje projektnega vodenja evropskih projektov v vseh fazah priprave in vodenja evropskega projekta.

PREDAVATELJ

Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj.