Show menu

Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji

11. 3. 2016

RRA Koroška je v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom v Uradnem listu št 19/2016 in na svoji spletni strani objavila Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji. Z objavo tega razpisa je zaprla trenutno veljavni Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in poslovnimi bankami: ABANKA d.d., Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica LON d.d., Nova KBM d.d., Banka Koper d.d. ter NLB d.d.

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere in stroškov v zvezi s kreditom so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS.

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:


  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
  • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 1.910.473,50 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega razpisa znaša 955.236,75 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Enkratno članarino za RGS Koroško se vplača na TRR SI56 6100 0001 0781 218, odprt pri Delavski hranilnici d.d.