Show menu

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2016

4. 3. 2016

Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec,
  • registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2016 oziroma do dneva porabe sredstev,
  • poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Slovenj Gradec vsaj eno leto,
  • dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
  • samozaposlitev mora biti realizirana za polni delovni čas,
  • samozaposlitev bo ohranjena vsaj eno leto.

Kolikor se iz katerih koli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. Prejemnik sredstev bo moral dokazati, da je ohranil samozaposlitev vsaj eno leto.

Vrednost razpisa: Višina sredstev javnega razpisa znaša 25.000 €.

Razpisnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 8. 2016.

Dodatne informacije: Podjetniški center Slovenj Gradec, Tel: (02) 88-42-927, e-naslov: info@podjetniskicenter-sg.si (z navedbo »Razpis samozaposlovanje«).

Razpisna dokumentacija: Obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v Podjetniškem centru Slovenj Gradec, objavljen pa je na spletni strani Podjetniškega centra: http://www.podjetniskicenter-sg.si/ ter tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.slovenjgradec.si/.


Razpis (234 KB)